Σάν Σήμερα
Έφυγε ο Απόστολος Νικολαΐδης (1999)
Έφυγε ο Απόστολος Νικολαΐδης (1999)
APOSTOLOS NIKOLAIDHS
Είχε γεννηθεί στη Δράμα στις 30 Ιουνίου 1938.

Έγι­νε γνω­στός ως εκ­πρό­σω­πος του μά­γκι­κου ρε­περ­το­ρί­ου, δη­λα­δή του τρα­γουδιού και του τρό­που ερ­μη­νεί­ας που δα­νεί­ζε­ται στοι­χεί­α και ύ­φος α­πό το ρεμπέ­τι­κο, το χασικλί­δι­κο, το βα­ρύ λα­ϊ­κό, αλ­λά και το α­ντί­στοι­χο ε­πι­θε­ω­ρη­σιακό πρό­τυ­πο. Ξε­κί­νη­σε την κα­ριέ­ρα του στις αρ­χές του ‘60 και εμ­φα­νί­στη­κε στα λα­ϊ­κά πάλ­κα της ε­πο­χής στο πλευ­ρό με­γά­λων ο­νο­μά­των. Πα­ράλ­λη­λα, η­χο­γρά­φησε τα πρώ­τα του 45ά­ρια, συν­θέ­σεις των Χιώ­τη, Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου, Καλ­δά­ρα, Κλου­βά­του, Λαύ­κα κ.ά. Στα τέ­λη της δεκα­ε­τί­ας τα­ξί­δε­ψε στην Α­με­ρι­κή, ό­που στα χρό­νια του ‘70 έ­στη­σε το «μύ­θο» του με επανεκτελέσεις πα­ρα­δο­σια­κών σ­μυρ­νέ­ι­κων και ρε­μπέ­τι­κων με «α­πα­γο­ρευ­μέ­νο» περιε­χό­με­νο.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates