Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Μανώλης Χιώτης (1920)
Γεννήθηκε ο Μανώλης Χιώτης (1920)
MANOLHS XIOTHS
Δε­ξιο­τέ­χνης του μπουζου­κιού που ταυ­τί­στη­κε πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό ό­λους με την πο­ρεί­α και ε­ξέ­λι­ξη του ορ­γά­νου,
ο­
δη­γώ­ντας το σε πραγ­μα­τι­κά ο­ρια­κές κα­τα­στά­σεις. Η μου­σι­κή α­ντί­λη­ψη και το τα­λέ­ντο του Χιώ­τη ξε­περ­νούν κα­τά πο­λύ α­κό­μη και τους ά­ρι­στους ο­μό­τε­χνούς του. Στα τέλη του ‘30 γραμ­μο­φω­νεί τα πρώ­τα του τρα­γού­δια. Ανάμεσά τους Το χρή­μα δεν το λο­γα­ριά­ζω με ερ­μη­νευ­τή τον Στρά­το Πα­γιουμ­τζή. Η συ­νέ­χεια εί­ναι «στρω­μένη» α­πό ε­πι­τυ­χί­ες: Τρε­λό κο­ρί­τσι με το Ντού­ο Χάρ­μα, Το φτω­χο­μπού­ζουκο με τον Τζουα­νά­κο, Ο πα­σα­τέ­μπος με τη Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, Α­πό­ψε φί­λα με με τον Κα­ζα­ντζί­δη και την Γκρέ­υ. Το 1955 «θεσμοθέτησε» τη μετάβαση από το κλα­σι­κό τρί­χορ­δο μπου­ζούκι σε τε­τρά­χορ­δο, επιβάλλοντας τον ήχο του. Η συ­νερ­γα­σί­α του με τον στι­χουρ­γό Χρήστο Κο­λο­κο­τρώ­νη ά­φη­σε α­λη­θι­νά δια­μά­ντια στο λα­ϊ­κό τρα­γού­δι που πολλές φορές ερμήνευσε ο ίδιος, σεγαντάροντας την παρτενέρ του Μαίρη Λίντα, με την οποία αποτέλεσαν ένα από τα πιο δημοφιλή λαϊκά ντουέτα.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!