Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Χρήστος Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε ο Χρήστος Παπαδόπουλος
PAPADOPOYLAS
Δεξιοτέχνης του μπουζουκιού & συνθέτης. Ως δη­μιουρ­γός διαθέτει προ­σω­πικό ή­χο και χα­ρα­κτή­ρα.
Μέ­σα α­πό την τη­λε­ο­πτι­κή του εκ­πο­μπή «Χά­ριν Ευ­φω­νί­ας» πα­ρου­σί­α­σε με πρω­τό­τυ­πο ζω­ντα­νό τρό­πο προ­σω­πι­κό­τη­τες αλ­λά και α­φα­νείς ερ­γά­τες του τρα­γου­διού. Αί­σθη­ση προ­κά­λε­σε και η εκ­πο­μπή του «Μουσι­κές Α­ντι­θέ­σεις» στην κρα­τι­κή τη­λε­ό­ρα­ση. Μία α­κό­μα πτυ­χή του οι μου­σι­κές που συν­θέ­τει για τη­λε­ο­πτι­κές σει­ρές, απ’ ό­που α­να­δεί­χτη­καν ό­μορ­φα τρα­γού­δια που ερ­μή­νευ­σαν δια­κε­κρι­μέ­νοι καλ­λι­τέ­χνες, ό­πως οι Πα­σχά­λης Τερ­ζής (Αρχιπέλαγος), Δημήτρης Μητροπάνος (Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω), Κώστας Καραφώτης (Είχα κάποτε μι’ αγάπη), Γλυ­κε­ρί­α, Γιώργος Νταλάρας.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates