Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Γιώργος Μαργαρίτης
Γεννήθηκε ο Γιώργος Μαργαρίτης
MARGARITHS
Λα­ϊ­κός τρα­γου­δι­στής με δι­κή του προσω­πι­κό­τη­τα και χα­ρα­κτή­ρα, στα χνά­ρια των με­γά­λων κλα­σι­κών ερ­μη­νευ­τών του εί­δους.

Κα­θιε­ρώ­θη­κε το 1981 με το ντε­μπού­το - άλμπουμ του στη δι­σκο­γρα­φί­α Ε­σύ Μι­λάς Στην Καρ­διά Μου, χά­ρη σε δη­μιουρ­γί­ες του Τά­κη Σού­κα. Φω­νή ρω­μα­λέ­α, στι­βαρή, α­ντρι­κή, με «γε­ρά πα­τή­μα­τα», έ­δω­σε στο λα­ϊ­κό τρα­γού­δι νέ­α ώ­θη­ση και ε­δώ και δε­κα­ε­τί­ες α­πο­τε­λεί την αιχ­μή του δό­ρα­τος του συ­γκε­κρι­μέ­νου ρε­περ­τορί­ου. Στην πο­λύ­χρο­νη δια­δρο­μή του –ε­κτός α­πό συν­θέ­σεις του Σού­κα- ερ­μήνευ­σε Α­ντώ­νη Ρε­πά­νη, Βα­σί­λη Βα­σι­λειά­δη, Ά­κη Πά­νου, Α­ντώ­νη Κα­τι­να­ρη, Τά­κη Μου­σα­φί­ρη, Χρή­στο Νι­κο­λό­που­λο, Θανάση Πολυκανδριώτη, Πέτρο Βαγιόπουλο, Μανώλη Ρασούλη και Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Α­ξιο­ση­μεί­ω­τη εί­ναι και η συ­νερ­γα­σί­α του με τον Θο­δω­ρή Μα­νί­κα και το συ­γκρό­τη­μα «667» που πέ­ρα­σε τον ερ­μη­νε­υτή σε δια­φο­ρε­τι­κά μου­σι­κά μο­νο­πά­τια και σ’ έ­να νεα­ρό­τε­ρο α­κρο­α­τή­ριο με το ο­ποί­ο έ­τσι κι αλ­λιώς ο Μαρ­γα­ρί­της εί­χε πά­ντα καλές σχέ­σεις. Ο Μαργαρίτης ζεχώρισε για την επαναπροσέγγισή του στα Διαμάντια του Βασίλη Τσιτσάνη, ενώ παραμένει δραστήριος και δημιουργικός.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates