Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Νίκος Παπάζογλου (1948)
Γεννήθηκε ο Νίκος Παπάζογλου (1948)
NIKOS PAPAZOGLOY
Σπουδαίος μελωδός και ερμηνευτής με εξαιρετική εργογραφία που έφυγε πρόωρα στις 17 Απριλίου του 2011.

Στη διαδρομή του κινήθηκε στα σταυροδρόμια των καιρών. Στη φω­νή και τις συν­θέ­σεις του η Α­να­το­λή συ­να­ντά τη Δύ­ση. Ο ίδιος δήλωνε: «Το ζή­τη­μα εί­ναι να συ­γκε­ρά­σου­με τις μου­σι­κές μας α­ντι­θέ­σεις, που εί­ναι και δι­κές μας α­ντι­θέ­σεις, σ’ έ­να μικτό και νό­μι­μο μου­σι­κό εί­δος». Α­πό τους λί­γους που το πέ­τυ­χαν, σε μια μα­κρόχρο­νη και έ­ντι­μη πο­ρεί­α, που χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό δύ­σκο­λες και «α­κρι­βές» επι­λο­γές και σπου­δαί­ες κα­τα­θέ­σεις.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates