Σάν Σήμερα
Έφυγε ο Θόδωρος Πολυκανδριώτης (2004)
Έφυγε ο Θόδωρος Πολυκανδριώτης (2004)
THODOROS POLYKANDRIOTHS
Μπου­ζου­ξής και συν­θέ­της. Με­γά­λω­σε στην Α­γί­α Βαρ­βά­ρα Ατ­τι­κής και μυ­ή­θη­κε στα μυ­στι­κά του ρε­μπέ­τι­κου και του μπου­ζου­κιού δου­λεύ­ο­ντας

στο πλευ­ρό των πρω­τερ­γα­τών του (Μάρ­κο, Στρά­το, Μπέ­μπη κ.ά.). Με­τά την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση α­πό τη γερ­μα­νι­κή κα­το­χή εμ­φα­νί­στη­κε, πλέον, ε­παγ­γελ­μα­τι­κά στου «Βλά­χου» στο Αι­γά­λε­ω, μα­ζί με τον Γε­νί­τσα­ρη, τον Μητσά­κη, τον Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου, την Μπέλ­λου, στου «Στελ­λά­κη» στην Ιε­ρά ο­δό, στου «Πε­ρι­βό­λα» και στου «Κε­φά­λα» στην Κοκ­κι­νιά. Συν­θέ­σεις του -τρα­γου­δού­σε και ο ί­διος- ερ­μή­νευ­σαν με ε­πι­τυ­χί­α ο Πρό­δρο­μος Τσαου­σά­κης (Δεν υ­πάρ­χει πια φι­λί­α(, ο Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης (Ε­κα­τομ­μύ­ρια να μου χα­ρί­σου­νε), η Καίτη Γκρέ­υ, ο Νί­κος Γιου­λά­κης, ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος κ.ά. «Πατριάρχης» μιας πο­λυ­τά­λα­ντης μου­σι­κής οι­κογέ­νειας με πιο γνω­στό συ­νε­χι­στή τον γιο του, δε­ξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού και συν­θέ­τη Θα­νά­ση Πο­λυ­καν­δριώ­τη.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates