Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Θόδωρος Δερβενιώτης (1922)
Γεννήθηκε ο Θόδωρος Δερβενιώτης (1922)
DERBENIOTHS THODORHS
Σπού­δα­σε βυ­ζα­ντι­νή και ευ­ρω­πα­ϊ­κή μου­σι­κή και α­σχο­λή­θηκε με την ψαλ­τι­κή.

Διε­τέ­λε­σε μα­έ­στρος στην Columbia και στη συ­νέ­χεια στην «α­ντί­πα­λη» Odeon. Δημιουργός που χαρακτήρισε το μετεμφυλιακό λαϊκό τραγούδι. Συν­θέσεις του ερ­μή­νευ­σαν όλοι οι «με­γά­λοι». Η συ­νερ­γα­σί­α του με τον Στέλιο Κα­ζα­ντζίδη α­πέ­δω­σε ξε­χω­ρι­στούς καρ­πούς: Το δια­βα­τή­ριο, Έ­να πιά­το ά­δειο στο τρα­πέ­ζι, Βρο­ντούν οι πόρ­τες οι βα­ριές, Πα­ρά­πο­να και κλά­μα­τα, Πά­ρε τ’ α­χνά­ρια μου, Στις φά­μπρι­κες της ξε­νι­τιάς, ό­λα σε στί­χους Κώστα Βίρ­βου, Κα­τα­στρο­φές και συμ­φο­ρές, Κα­θέ­νας με τον πό­νο του, Κέρ­να με γλυ­κιά μου α­γά­πη, Σ’ αυ­τόν τον ψεύ­τη τον ντου­νιά, Τα κα­λά παιδιά, Βγάλ­τε το πα­λι­κά­ρι, ό­λα σε στί­χους Χρήστου Κο­λο­κο­τρώ­νη. Στη «Σχο­λή Λαϊ­κού Τρα­γου­διού» που διατή­ρη­σε για δε­κα­ε­τί­ες, πα­ρέ­λα­σαν πολ­λές προ­σω­πικό­τη­τες του χώ­ρου. Ο­ Δερβε­νιώ­της τόσο στη δισκογραφία όσο και στη γενικότερη δράση του γύρω απ’ το τραγούδι, υπήρξε «Δά­σκα­λος» με ό­λη τη ση­μα­σί­α της λέξης. Έφυγε στις 4 Δεκεμβρίου 2004.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates