Σάν Σήμερα
Έφυγε ο Δημήτρης Σέμσης ή Σαλονικιός (1950)
Έφυγε ο Δημήτρης Σέμσης ή Σαλονικιός (1950)
DHMHTRHS SEMSHS
Εί­χε γεννη­θεί στη Στρώ­μνι­τσ­α της Μακεδονίας το 1883.

Από του­ς με­γα­λύ­τε­ρου­ς βιο­λονί­στες ό­λων των ε­πο­χών. Λέ­γε­ται ό­τι ό­ταν ε­γκα­τα­στά­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νούπο­λη (στις αρ­χές του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να), ο σουλ­τά­νος Α­βδούλ Χα­μήτ, ε­κτι­μώ­ντας τις ι­κα­νό­τη­τές του, του ε­πέ­τρε­ψε να παί­ζει για το χα­ρέ­μι του, χω­ρίς οι γυ­ναίκες του να φο­ρούν φε­ρε­τζέ. Το 1920 ε­γκα­θί­στα­ται μα­ζί με την οι­κο­γέ­νειά του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και το 1927 με­τα­κο­μί­ζουν στην Α­θή­να. Διε­τέ­λε­σε για πολ­λά χρόνια καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής της His master‘s voice. Συν­θέ­σεις του ερ­μή­νευσαν οι: Αντώ­νης Ναλ­γκάς, Γιώρ­γος Βι­δά­λης, Ρί­τα Α­μπατζή, Ρό­ζα Ε­σκε­νά­ζυ, Στελλά­κης Περ­πι­νιά­δης, Στρά­τος Πα­γιουμ­τζής κ.ά.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates