Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Αργύρης Κουνάδης (1924)
Γεννήθηκε ο Αργύρης Κουνάδης (1924)
ARGYRHS KOYNADHS
Συνθέτης, Κων­στα­ντι­νο­πο­λί­της στην κα­τα­γω­γή, με μου­σικές σπου­δές στην Α­θή­να και τη Γερ­μα­νί­α, εί­χε μι­κρή συμ­με­το­χή στο τρα­γούδι στα χρό­νια του ‘60.

Το 1973 κά­νο­ντας έ­να «ά­νοιγ­μα» προς το λα­ϊ­κό, κυ­κλο­φό­ρη­σε το πρώ­το του άλμπουμ Δεν πε­ρισ­σεύ­ει υ­πο­μο­νή, σε στί­χους Βαγ­γέ­λη Γκού­φα και ερμη­νευ­τές τους Σω­τη­ρί­α Μπέλ­λου, Σταύ­ρο Πα­σπα­ρά­κη και Ε­λέ­νη Βι­τά­λη. Γνώ­ρισε ε­πι­τυ­χί­α μέ­σα α­πό τα τρα­γού­δια που έ­γρα­ψε για την τη­λε­ο­πτι­κή σει­ρά «Εν Α­θή­ναις» (Όρ­τσα τα πα­νιά), σε στί­χους Γκού­φα, Στην πλα­τεί­α Α­βησ­συ­νί­ας, σε στί­χους Μά­ριου Πο­ντί­κα με ερ­μη­νευ­τή τον Α­ντώ­νη Κα­λο­γιάν­νη). Με τους δυο τε­λευ­ταί­ους συ­νυ­πό­γρα­ψε τον μεγάλο δίσκο Made in Greece (1977).

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!