Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος (1968)
Γεννήθηκε ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος (1968)
MANOS AXALINOTOPOYLOS
Δεξιοτέχνης του κλαρίνου, απ’ τους κα­λύ­τε­ρους παί­κτες της νε­ό­τε­ρης γε­νιάς με μεγάλη συμμετοχή στη δισκογραφία.

Ο ίδιος επισημαίνει: «Το θέ­μα εί­ναι να βά­ζεις το χέ­ρι σου στον κουβά και να α­να­κα­τεύ­εις τα διά­φο­ρα μου­σι­κά εί­δη χω­ρίς ψευτο-η­θι­κι­σμού­ς και δήθεν φραγμούς, με μό­νο κρι­τή­ριο το αί­σθη­μα και την καλ­λι­τε­χνι­κή α­να­ζή­τη­ση. Αυ­τό συ­χνά δεν συμ­βαί­νει, για­τί εί­μα­στε κρυμ­μέ­νοι πί­σω α­πό τη μά­σκα μας. Ο έ­νας σου λέ­ει “εί­μαι τζα­ζί­στας, δεν το πει­ρά­ζω και μέ­νω ε­δώ“ κι ο άλ­λος α­πό τη με­ριά του “δια­τη­ρώ την πα­ρά­δο­ση” με τρό­πο κλει­στο­φο­βι­κό».

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!